ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN CLEANING SERVICE VERSTEEGH

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Werkzaamheden:

Alle werkzaamheden en diensten waartoe aan Cleaning Service Versteegh opdracht is gegeven, dan wel hieruit voortvloeien, zoals onder andere schoonmaakwerkzaamheden, dakgoten reiniging, (onderhoud)werkzaamheden in en rondom huis/bedrijf en tuin.

1. Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaan neming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere werkzaamheden en diensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hem zelf zijn aangenomen. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal deze worden aangeduid als: “de consument”.

2. Aannemer:

De natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert. Aannemer, hierna ook wel Cleaning Service Versteegh genoemd.

c. Werkprogramma: een formulier waarop Cleaning Service Versteegh in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

d. Object: het gebouw, sanitair enz., waar de werkzaamheden in, aan of rondom worden verricht.

e. Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Cleaning Service Versteegh. Deze Algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op elk aanbod van producten in de webshop van Cleaning Service Versteegh en de daaruit voortvloeiende overeenkomst op afstand, aangezien daarop de Algemene Leveringsvoorwaarden van Cleaning Service Versteegh van toepassing is.

Andere Algemene voorwaarden dan deze, dan wel afwijkingen van deze Algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover partijen zulks schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een (1) opdracht, tenzij telkens schriftelijk bevestigd.

Artikel 3 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Indien dit nodig is voor het uitbrengen van een offerte, zal Cleaning Service Versteegh het object ter plaatse bezichtigen om de werkzaamheden te beoordelen.

Artikel 4 Opdrachtbevestiging

a. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen, al dan niet na het uitbrengen van een offerte door Cleaning Service Versteegh.

Cleaning Service Versteegh draagt er zorg voor dat de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden in beginsel schriftelijk worden vastgelegd door middel door toezending van de opdrachtbevestiging met het eventueel daarbij behorende werkprogramma. Cleaning Service Versteegh mag er van uitgaan dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en het eventuele werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de eventuele werkomschrijving, Cleaning Service Versteegh middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

Afspraken tot het verrichten van werkzaamheden, welke niet schriftelijk door Cleaning Service Versteegh worden bevestigd middels het toezenden van een opdrachtbevestiging met eventueel werkprogramma, binden de opdrachtgever eveneens, indien Cleaning Service Versteegh met instemming van de opdrachtgever een aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden heeft gemaakt.

b. Indien een opdrachtbevestiging wordt gezonden, zijn, in aanvulling op het bepaalde in artikel 2, uitsluitend de (aanvullende) voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het eventueel daarbij behorende werkprogramma, bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zoals meer- en minder werk, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 7 lid b en artikel 10 lid c van deze Algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 6 Onderaan neming

a. Cleaning Service Versteegh zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazen was werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.

b. Cleaning Service Versteegh zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazen was werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

c. Voor onderaan neming ten behoeve van Cleaning Service Versteegh zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaan neming, vastgesteld door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

a. Voor zover van toepassing, zullen de werkzaamheden overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.

b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de Cleaning Service Versteegh, zonder dat prijs aanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

c. Indien het de Cleaning Service Versteegh tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

d. Cleaning Service Versteegh neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de op de werkzaamheden van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

e. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel Cleaning Service Versteegh, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 8 Contract naleving en controle

a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever, al dan niet aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en –controlesysteem, constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever Cleaning Service Versteegh schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

b. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

2. een redelijke termijn waarbinnen Cleaning Service Versteegh de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

c. Indien door Cleaning Service Versteegh de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal Cleaning Service Versteegh hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.

Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan Cleaning Service Versteegh gemelde afwijking is binnen een periode van 2 (twee) maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en Cleaning Service Versteegh een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 9 Hulpmiddelen

a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen en materialen zijn bij de prijs inbegrepen. Cleaning Service Versteegh is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen en materialen, tenzij anders is overeengekomen.

b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het Cleaning Service Versteegh toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

c. In overleg tussen opdrachtgever en Cleaning Service Versteegh zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaal- en machines opslag, uitsluitend voor gebruik door Cleaning Service Versteegh kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen van Cleaning Service Versteegh, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte (zo mogelijk) goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de werkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van Cleaning Service Versteegh. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Cleaning Service Versteegh eraan mee te werken, dat Cleaning Service Versteegh bedoelde goederen terugneemt.

d. In overleg met Cleaning Service Versteegh zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Cleaning Service Versteegh voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging, sanitair en dergelijke.

Artikel 10 Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.

b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Cleaning Service Versteegh prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 5 geschieden.

c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Cleaning Service Versteegh, ten gevolge van (een)wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan Cleaning Service Versteegh overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft.

d. Wanneer de prijs binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, terwijl deze bij het sluiten van de overeenkomst was vastgesteld, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijs het gevolg is van een wettelijke maatregel.

Artikel 11 Betaling

a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde tijdstippen. Indien hierover niets naders is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk binnen een (1) week na verleende dienst. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Facturering zal schriftelijk of per email plaats vinden. Het is verboden om wijzigingen te maken in de factuur.

b. Indien betaling pas na de betalingstermijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

c. Cleaning Service Versteegh is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichting.

d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van de hoofdsom.

e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op Cleaning Service Versteegh te verrekenen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

Alle voor de uitvoering van de overeenkomst door Cleaning Service Versteegh te leveren en geleverde goederen, blijven eigendom van Cleaning Service Versteegh, totdat de facturen betreffende deze goederen door de opdrachtgever zijn betaald. Cleaning Service Versteegh is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden facturen zal zijn verstreken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

a. Cleaning Service Versteegh is niet aansprakelijk voor schrijffouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen, werkformulieren en/of facturen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg geldt in principe de uitleg van Cleaning Service Versteegh, tenzij het tegendeel door opdrachtgever wordt bewezen.

b. Cleaning Service Versteegh is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van Cleaning Service Versteegh, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid beloopt niet meer dan het maximumbedrag dat de verzekering van Cleaning Service Versteegh uitkeert, hetgeen maximaal een miljoen euro(€ 1.000.000) per gebeurtenis bedraagt.

c. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van Cleaning Service Versteegh voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers, toegebracht aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wordt uitgebreid tot een hoger maximum door de verzekering uit te keren bedrag dan een miljoen (€ 1.000.000). De meerkosten die Cleaning Service Versteegh heeft door het verzekeren van deze extra aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

d. De schade, zoals bedoeld in lid b en c waarvoor Cleaning Service Versteegh tot aan het genoemde casu quo overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. Cleaning Service Versteegh is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.

e. Cleaning Service Versteegh heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid b en c de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen Cleaning Service Versteegh verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van een honderdduizend euro. (€ 100.000) per verzekeringsjaar.

f. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is Cleaning Service Versteegh niet aansprakelijk.

g. Cleaning Service Versteegh aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten.

h. De opdrachtgever vrijwaart Cleaning Service Versteegh voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomstgeleden schade.

i. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen veertien (14) dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 14 Schadeloosstelling

a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van Cleaning Service Versteegh, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Cleaning Service Versteegh en gedurende een periode van 6 (zes) maanden na beëindiging daarvan, personeel van Cleaning Service Versteegh in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Cleaning Service Versteegh om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van vijfhonderd euro (€ 500) per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 15 Duur van de overeenkomst en beëindiging/opzegging

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voor consumenten geldt echter dat de overeenkomst geacht wordt te gelden steeds voor een periode van een (1) jaar en dat deze telkens voor een periode van een (1) jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Beëindiging/opzegging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts schriftelijk geschieden. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.

Onder opzegging wordt in het kader van deze Algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst en gedurende de looptijd beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.

c. De opzegtermijn bedraagt minimaal drie (3) maanden in het geval de overeenkomst voor onbepaalde tijd was aangegaan, dan wel met een consument was aangegaan steeds voor een periode van een jaar met telkens stilzwijgende verlenging van een (1) jaar. De opzegtermijn vangt aan:

– bij opzegging door Cleaning Service Versteegh: op het moment dat opzegging schriftelijk is geschied.

– bij opzegging door opdrachtgever:

1. Indien Cleaning Service Versteegh meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan Cleaning Service Versteegh bekend is gemaakt;

2. Indien Cleaning Service Versteegh niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij schriftelijk is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal een (1) maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot her in besteding schriftelijk aan Cleaning Service Versteegh bekend is gemaakt.

3. In alle andere gevallen: op het moment dat opzegging schriftelijk is geschied.

d. De opzegtermijn bedraagt in de andere gevallen dan in lid c gemeld (zoals het geval de overeenkomst niet voor onbepaalde tijd, dan wel voor eenmalige werkzaamheden is aangegaan) minimaal een (1) maand en vangt aan op het moment dat de opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.

e. De opdrachtgever die een overeenkomst annuleert is aan Cleaning Service Versteegh een nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is gehouden alle reeds door Cleaning Service Versteegh in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, hebben te vergoeden.

Onder annulering wordt in het kader van deze Algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.

f. Onverminderd het bepaalde in het vorige leden zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:

1. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;

2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 16 Contractwisseling en werkgelegenheid

a. Cleaning Service Versteegh zal zijn personeel belonen conform de geldende en voor de bepaalde werkzaamheid van doen zijnde cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten, A.O.W. etc. Cleaning Service Versteegh vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande.

b. Cleaning Service Versteegh verbindt zich jegens de opdrachtgever, betreffende schoonmaak- en glazen was werkzaamheden zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) in het Schoonmaak- en Glazenwassers bedrijf.

Cleaning Service Versteegh zal derhalve zowel bij het aangaan van de betreffende overeenkomst met de opdrachtgever, als ook bij beëindiging ervan – voor zover hierbij sprake is van contractwisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een, conform genoemde CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

c. Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met Cleaning Service Versteegh, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch in besteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 17 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste drie (3) maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de Cleaning Service Versteegh en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmacht periode.

c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 18 Toepasselijk recht, geschillen

1. Op de tussen Cleaning Service Versteegh en opdrachtgever gesloten overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cleaning Service Versteegh gevestigd is. Indien Cleaning Service Versteegh een beroep doet op dit artikel dan heeft de consument de mogelijkheid om binnen een (1) maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. 

Cleaning Service Versteegh staat geregistreerd bij KvK te Utrecht onder nummer: 50676105, met het adres Riddersborch 69, 3992 BH Houten.